Algemene voorwaarden Gym053

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gym053 en de persoon (hierna te noemen “de deelnemer”) die gebruik maakt van de faciliteiten van Gym053.
1. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding bij Gym053
1. Aanmelding als deelnemer/lid van Gym053 vindt plaats door het online aanschaffen van een product bij Pay ’n Plan. De overeenkomst gaat na een proefweek automatisch over in een definitief abonnement voor de duur van minimaal 3 maanden.
2. Jonge deelnemers tot 12 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Gym053 onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een persoon van 18 jaar of ouder.
3. De deelnemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor zijn eigen gedrag en handelingen binnen de sportschool en daarbuiten.
4. Een (oud)deelnemer die opnieuw een abonnement wil afsluiten bij Gym053 is opnieuw administratiekosten verschuldigd die € 10,00 bedraagt.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden​
1.Een abonnement bij Gym053 zal ingaan na ondertekening van het inschrijfformulier, en is altijd voor de duur van 3 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden een maand vooraf via betaling van het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook, ontvangt de deelnemer digitale/schriftelijke herinneringen. Indien de deelnemer na een periode van 1 maanden nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven aan een deurwaarder. Alle kosten, inclusief incassokosten, die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer dan de toegang tot Gym053 worden geweigerd. Gym053 is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
5. Gym053 behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden
1. Gym053 behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelneemt aan trainingen of lessen, die aangeboden worden door Gym053, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Gym053 gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap kan na 3 of 6 maanden eventueel worden gewijzigd. Hiervoor worden administratiekosten van € 10,00 in rekening gebracht.
2. Bij het wijzigen van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een 3 of 6 maanden contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het andere abonnement.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het abonnement kan worden opgezegd door schriftelijk op te zeggen bij Gym053 met inachtneming van art. 6 lid 3.
2. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1en art. 5, lid 2.
3. Gym053 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
1. Gym053 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Gym053, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
3. Gym053 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5. Tevens zal de deelnemer Gym053 vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Huisregels
1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Gym053 en hiernaar te handelen.
2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Gym053 staan op de website
www.Gym-053.nl en zijn bij Gym053 op te vragen.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Gym053 verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Gym053 kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij Gym053 door middel van een schriftelijke kennisgeving.
2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Gym053 zijn opgenomen. Gym053 en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling en/of wijziging van deze gegevens. Dit verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
4. De verwerking van persoonsgegevens zal nader verklaard worden in de AVG documentatie.

Artikel 10: Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Gym053 aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Gym053, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Gym053 is gevestigd.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels Gym053 te accepteren.